REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PRZY ZAKUPACH W SKLEPIE INTERNETOWYM MAF-FISHING.PL


Sklep internetowy maf-fishing.pl prowadzony jest przez firmę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAF Marek Maciejewski
65-147 Zielona Góra
ul. Urszuli 7-9
Nip:973-071-74-94
Regon 361101767
e-mail: biuro@maf-fishing.pl
telefon: +48 68 324 91 27
fax: +48 68 324 36 50

Wpis do rejestru CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, data rejestracji działalności 25 marzec 2015.

Dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAF Marek Maciejewski
ul. Urszuli 7-9
65-147 Zielona Góra
e-mail: biuro@maf-fishing.pl
telefon: +48 68 324 91 27
fax: +48 68 324 36 50

Adres reklamacyjny:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAF Marek Maciejewski
ul. Urszuli 7-9
65-147 Zielona Góra

Znaczenie terminów, użytych w niniejszym Regulaminie:

•Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

•Cennik dostaw - zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

•Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionej w cenniku dostaw.

•Dowód zakupu - paragon lub faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

•Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

•Sprzedający - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAF Marek Maciejewski,

•ul. Urszuli 7-9, 65-147 Zielona Góra, NIP: 973-071-74-94, REGON 361101767,

•Konto Bankowe: 59 1240 6843 1111 0010 6247 2820

•Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

•Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

•Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

•Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

•Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

•Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

•Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

•Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

•Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która wystawiona jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

•Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

•Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.

•Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

•Regulamin - określenie zasad sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

•Rzecz/Towar - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

•Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem maf-fishing.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

•System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

•Termin realizacji - czas dostarczenia do klienta zamówionych produktów.

•Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

•Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

•Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

•nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

•nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

•nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;

•została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

•w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

•nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

•Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

•Zamówienie- oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep internetowy maf-fishing.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej.

Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę sklepu przez 24h na dobę oraz telefonicznie pod numerem tel. 068 324 91 27 lub za pomocą adresu e-mail biuro@maf-fishing.pl .

Po złożeniu zamówienia przez stronę sklepu, Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość elektroniczną e-mail, że zamówienie dotarło do sklepu maf-fishing.pl i jest w trakcie realizacji.

Przyjęcie do realizacji zamówienia:

•w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze, firma P.W. MAF Marek Maciejewski, która prowadzi sklep internetowy maf-fishing.pl zastrzega sobie prawo telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia,

•realizacja kolejnych zamówień płatnych przy odbiorze lub przelewem bankowym rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu zamówienia przez sklep
maf-fishing.pl

Wysyłka zlecenia następuje:

•w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub w niektórych przypadkach po otrzymaniu przez maf-fishing.pl potwierdzenia wykonania przelewu z banku Klienta,

•w przypadku płatności przy odbiorze - natychmiast po skompletowaniu zamówienia, chyba że ustalenia z Klientem są inne,

•w przypadku płatności elektronicznej - w momencie gotowości do odbioru płatności przez firmę P.W. MAF Marek Maciejewski w systemie płatności elektronicznych PayU.

•w przypadku płatności z odroczonym terminem - natychmiast po skompletowaniu zamówienia chyba że ustalenia z Klientem są inne.

W przypadku braku dostępności części towarów z dokonanego przez Klienta zamówienia. Klient jest niezwłocznie informowany o braku dostępności towaru i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia:

•wymiana na inny towar dostępny na magazynie,

•częściowa realizacja zamówienia

•anulowanie całości zamówienia.

W przypadku, gdy towar jest niedostępny a jest to jedyna pozycja w zamówieniu sklep maf-fishing.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia o czym bezpośrednio poinformuje Klienta e-mailem lub telefonicznie.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT w zależności od zaznaczonej opcji wybranej przez Klienta w trakcie dokonywania zakupu. Paragon lub faktura każdorazowo są dodawane do paczki. Faktura VAT lub paragon wystawiane są w chwili, gdy zamówienie jest skompletowane w całości.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119), faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki sprzedawcy.

Klient może wprowadzać zmiany w dokonanym przez siebie zamówieniu do momentu jego spakowania. Klient może również wycofać złożone zamówienie do momentu jego wysłania. Zmiany możliwe są tylko i wyłącznie poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego maf-fishing.pl poprzez e-maila biuro@maf-fishing.pl

Zamówienia większej (hurtowej) ilości towaru, wykraczające ponad potrzeby indywidualnego użytkownika, powinny być uzgadniane z obsługą sklepu. Koszt takich zamówień ustalany jest indywidualnie, a odbiorca jest informowany o jego wysokości e-mailem lub telefonicznie.

2. Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Sklep maf-fishing.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz zastrzega sobie możliwość przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach e-sklepu bądź wprowadzania w nich zmian podczas trwania promocji.

Dostawa zamówionego towaru odbywa się w wybrany przez Klienta sposób, który należy określić podczas składania zamówienia. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Zakupy powyżej 200 zł wysyłane są na koszt sklepu

maf-fishing.pl, a wszystkie informacje o kosztach dostawy dostępne są pod linkiem: PŁATNOŚCI I DOSTAWA.

3. Czas realizacji zamówienia

Termin otrzymania zamówienia stanowi sumę czasu kompletowania zamówienia (zazwyczaj jest to jeden dzień roboczy) oraz samej dostawy realizowanej przez firmę kurierską Pocztex24 lub GLS, w zależności od wyboru Klienta. Klient podczas składania zamówienia wybiera sposób dostawy. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towaru po wybraniu opcji dostawy: ODBIÓR OSOBISTY, jednak nie wcześniej niż w dniu następnym po złożeniu zamówienia, chyba że zostanie to uzgodnione inaczej za sklepem maf-fishing.pl

Odbioru osobistego można dokonać w siedzibie firmy maf-fishing.pl pod adresem:

P.W. MAF Marek Maciejewski 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 7-9 w dni robocze

w godzinach od 7:00 do 16:00 i w sobotę w godzinach od 7:00 do 11:00.

W przypadku płatności przelewem termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu,

a w przypadku zakupów na raty - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

Przesyłki nadawane przez Pocztex24 lub firmę kurierską GLS zamówione przed godziną 14:00 dostarczane są zazwyczaj na drugi dzień roboczy po dokonaniu wysyłki z magazynu, natomiast zamówienia dokonane po godzinie 14:00 dostarczane są najpóźniej do dwóch dni roboczych. Czas dostawy może ulec wydłużeniu wskutek nieprzewidzianych zjawisk pogodowych i ogólnych awarii np. brak prądu, awaria serwera, utrudnienia drogowe wywołane wypadkiem itp.

Sklep internetowy maf-fishing.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostawie, które zostało spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym podczas rejestracji lub składania zamówienia przez Klienta.

4. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności z dostawą na terytorium Polski:

•płatność przy dostawie - pobranie,

•przelewem bankowym bezpośrednio na konto firmy P.W. MAF Marek Maciejewski,

•płatności elektronicznie - przelew bankowy,

•płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.

5. Reklamacje

Wszystkie produkty dostępne w sklepie maf-fishing.pl są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł, zakupione produkty posiadają gwarancję jakości producenta.

Jeżeli po otrzymaniu zamówionego artykułu Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem naszego sklepu, kontaktując się z nami poprzez e-maila biuro@maf-fishing.pl lub pisemnie na adres:

P.W. MAF Marek Maciejewski, 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 7-9.

Dodatkowo wszelkie informacje o możliwości reklamacji czy o przebiegu reklamacji można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu 68 324 91 27.

Reklamacje dotyczące zakupionego produktu mogą dotyczyć tylko:

•niezgodności z opisem

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w zakupionym produkcie:

•wady fabrycznej,

•niezgodności towaru z towarem z zamówienia.

W sytuacji, kiedy Klient reklamuje towar, powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub protokołem szkody i innymi dokumentami otrzymanymi przy zakupie (paragon lub faktura, karta gwarancyjna, jeżeli była wydana do zakupionego produktu) na adres:

P.W. MAF Marek Maciejewski, ul. Urszuli 7-9, 65-147 Zielona Góra.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Dostarczenie dokumentów reklamacyjnych lub reklamowanego towaru na inny adres nie rozpocznie biegu reklamacji aż do momentu dostarczenia towaru i dokumentów na adres wymieniony w punkcie 5 regulaminu sklepu.

Załączenie formularza reklamacyjnego (Druk PDF do pobrania) jest warunkiem przyjęcia przesyłki przez sklep maf-fishing.pl

Sklep maf-fishing.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem!

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną, chyba że zostanie to inaczej ustalone z Klientem i potwierdzone e-mailem.

W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) maf-fishing.pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w maf-fishing.pl artykuły do wyboru. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego maf-fishing.pl zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Nie stanowią podstawy reklamacji nieznaczne różnice w zewnętrznym wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie

maf-fishing.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z obsługą sklepu maf-fishing.pl. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia maf-fishing.pl o wadzie w ciągu jednego miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. W przypadku, gdy zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje bądź warunki gwarancji zostały naruszone, maf-fishing.pl może żądać od Klienta pokrycia poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w przypadku nieuznania reklamacji lub nieuzasadnionej reklamacji odsyłany jest na koszt Klienta, o czym Klient jest niezwłocznie poinformowany drogą elktroniczną.

Reklamowany towar powinien zostać dostarczony przez Klienta wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami (prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, opisaniem wady oraz żądań).

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego użytkowania w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów.

6. Zwroty i wymiany – odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z 24 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jest to możliwe wówczas, gdy zwracany towar nie był używany, montowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne i wysłane w niezniszczonym opakowaniu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru (kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym, czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie używać rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do 14, dni licząc od dnia podjęcia przesyłki.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Druk PDF do pobrania) zawartej na odległość oraz numer konta, na które maf-fishing.pl ma zwrócić środki, chyba że oświadczenie wysłane było wcześniej, to wystarczy odesłać sam towar.

1.Po otrzymaniu przesyłki sklep maf-fishing.pl dokonuje sprawdzenia produktu oraz czy towar spełnia wyżej wymienione wymagania. Jeżeli wystawiony/a był/a:

•paragon to bezpośrednio po sprawdzeniu zawartości zostanie zwrócona należność,

•faktura Vat to zostaje wystawiona faktura korygująca, która zostanie niezwłocznie wysłana do Klienta. Oryginał i kopia faktury korygującej zostają wysłane listem poleconym lub drogą e-mailową, a Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej na adres P.W. MAF Marek Maciejewski, ul. Urszuli 7-9, 65-147 Zielona Góra lub bezpośrednio na e-maila biuro@maf-fishing.pl.

•Sklep maf-fishing.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zostało to uzgodnione inaczej w formularzu zwrotu, na przykład zwrot pieniędzy na wskazane konto. Zwrot gotówki następuje bezpośrednio po spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6 podpunkcie 1a. lub 1b. regulaminu sklepu, nie później niż w terminie 14 dni. Czas na zwrot pieniędzy rozpoczyna bieg od momentu dostarczenia podpisanej faktury korygującej w przypadku podpunktu 1b lub bezpośrednio po otrzymaniu kompletnej przesyłki w przypadku podpunktu 1a. Konsument odzyska środki zapłacone za towar oraz jego dostarczenie w przypadku, kiedy Klient wybierze najtańszy oferowany przez sklep internetowy maf-fishing.pl sposób dostawy towaru lub skorzysta z przesłanego przez sklep kuriera. W pozostałych przypadkach maf-fishing.pl nie będzie musiał zwracać dodatkowych kosztów. Sklep maf-fishing.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Klient zobowiązany jest do prawidłowego spakowania zwracanego towaru tak, aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Zaleca się odesłanie towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu w oryginalnym opakowaniu zaprojektowanym przez producenta tak, aby spełnione były wymogi zabezpieczenia na czas transportu. Zwracane produkty najlepiej owinąć dodatkowo folią lub włożyć w dodatkowy karton lub kopertę tak, aby nie doszło do uszkodzenia oryginalnego opakowania produktu. Wymiana towaru, jeśli takie będzie oczekiwanie Klienta, zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie.

•Zwroty należy kierować na adres:P.W. MAF Marek Maciejewski, ul. Urszuli 7-9,65-147 Zielona Góra

•Zwroty dokonywane na inne adresy i/lub bez wypełnionego formularza zwrotu nie będą uwzględniane. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę sklep maf-fishing.pl zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione produkty.

•Towary sprowadzane na specjalne zamówienie, rzeczy nieprefabrykowane wykonane według indywidualnej specyfikacji konsumenta nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Nie podlegają również zwrotowi towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia. Nie można zwrócić również rzeczy dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu po ich otwarciu ze względu na ohcronę zdrowia lub z powodów naruszenia higieny.

7. Rejestracja w serwisie maf-fishing.pl, ochrona danych osobowych

Składając zamówienie w sklepie internetowym maf-fishing.pl lub wysyłając zapytanie ofertowe Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych P.W. MAF Marek Maciejewski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Urszuli 7-9, NIP:973-071-74-94 będącego właścicielem sklepu maf-fishing.pl, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez maf-fishing.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od maf-fishing.pl informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie maf-fishing.pl adres poczty elektronicznej.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest firma P.W. MAF Marek Maciejewski.

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8. Własność

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów, artykułów, komentarzy, ustawień, układu graficznego) bez pisemnej zgody sklepu.

9. Postanowienia końcowe

  • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą P.W. MAF Marek Maciejewski, właścicielem sklepu maf-fishing.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
  • Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu maf-fishing.pl składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna - sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
  • Na e-maile z pytaniami odpowiadamy od poniedziałku do piątku, a na pytania z weekendu odpowiadamy w poniedziałek. Zamówienia złożone w dni powszednie realizowane są do godziny 16:00, zaś złożone w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
    o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie sklepu maf-fishing.pl
  • Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w dniu ich opublikowania na stronie maf-fishing.pl i nie dotyczą praw nabytych Konsumentów przed datą opublikowania Regulaminu.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAF Marek Maciejewski ul. Urszuli 7-9 65-147 Zielona Góra jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

•imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu lub firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

•w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

•zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, zamówionych towarów i realizacji płatności oraz obsługi reklamacji,

•realizacji obowiązków P.W. MAF przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  

•ochrony praw P.W. MAF zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

•przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

P.W. MAF może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

w szczególności może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z P.W. MAF umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez P.W. MAF.

3. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

P.W. MAF zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez P.W. MAF i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i P.W. MAF.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od P.W. MAF potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. P.W. MAF dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, P.W. MAF może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a P.W. MAF ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, P.W. MAF wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez P.W. MAF oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na P.W. MAF może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z P.W. MAF, tel. + 48 68 324 91 27 lub pod adresem e-mail biuro@firmamaf.eu

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.


Płatność i dostawa